Razvoj ambalaže

Bilo da se radi redizajn postojeće ambalaže, ili se kreira potpuno novi koncept – ovaj proces zahteva uključivanje većeg broja stručnih ljudi. U tom procesu, svako je ODGOVORAN za onaj segment koji je u njegovoj/njenoj nadležnosti. Ukoliko se svi pravovremeno uključuju u proces – izbegavaju se nepotrebni visoki troškovi i odugovlačenja. Proces razvoja ambalaže izgleda ovako:

Iniciranje procesa

Proces se inicira kada se uoči potreba za novom ambalažom – to su slučajevi kada uvodimo novi proizvod na tržište, ali i kada je potrebno da izvršimo neke izmene u postojećoj ambalaži (primeri tih potreba: želimo da dizajnom budemo konkurentniji; promene u propisima o deklarisanju robe, promene navika potrošača, zahtevi prodavaca na malo…). Promene na postojećim ambalažama treba opravdati jasno izraženim potrebama, te treba izmeriti argumente za i protiv. Najčešći argumenti protiv promena jesu navike potrošača koje ne želimo da zbunimo i troškovi promene ambalaže (stanje lagera postojeće ambalaže, troškovi pripreme za štampu, procedure kod prodavaca na malo za ulistavanja proizvoda… ).Dakle kada se uoči potreba, prikupljaju se argumenti, o tome diskutuju ljudi koji su zaduženi za strategiju u organizaciji i u slučaju da se potreba oceni opravdanom, donosi se ODLUKA i ulazi se u proces razvoja ambalaže.

Brifiranje

Osoba zadužena za MARKETING inicira proces, na bazi ulaznih informacija tehničke prirode i donete odluke da se udje u proces. Prvi korak u ovom procesu nakon donošenja odluke je izrada tzv. brief-a. Brief je odnosno projektni zadatak u kome se navodi zbog čega se ulazi u proces, kakva treba da budu svojstva ambalaže, definištu se sve tekstualne i grafičke informacije koje zakon i pravilnici o deklarisanju zahtevaju i definišu se sve ostale informacije koje ambalaža treba da sadrži. Naročito se obraća pažnja na to koje su ključne poruke koje treba da budu istaknute na ambalaži. Takav brief odlazi do MARKETING AGENCIJE ili DIZAJN STUDIJA, koji na bazi projektnog zadatka daju predloge rešenja na zadatom tehničkom crtežu. U najvećem broju slučajeva, oblik, veličina i materijal ambalaže su definisani mogućnostima mašine za pakovanje i obeležavanje, a ukoliko se radi industrijski dizajn – potpuno novi „oblik“ ambalaže, onda je preporučljivo angažovati specijaliste za tu oblast.

Dizajn

Dizajn ambalaže je veoma zahtevan proces i zahteva određeno vreme, koje omogućava da se kreira kvalitet. Svaka industrija i vrsta ambalaže ima svoje specifičnosti, tako da je najsigurnije angažovati kreativne profesionalce sa relevantnim iskustvom za razvoj dizajna. Prvi korak pre samog pristupa dizajnu jeste kvalitetna analiza tržišta, konkurencije, ponašanja potrošača i najboljih praksi iz zemlje i sveta. Najvažniji proces u kreativnom razvoju jeste dobro upoznavanje potrošača i tržišta i na bazi toga postavljanje kvalitetne kreativne strategije, iz koje izlaze idejna rešenja. Dizajn ambalaže nije proces koji obavlja samo jedan čovek – “dizajner”, već je u pitanju složen proces u kojem učestvuju: kreativni i art direktor, kopirajter, lektor, marketing strateg, operateri, specijalisti za pripremu za štampu i naravno – predstavnici klijenta (marketing, procesni inženjeri, tehnolozi, top menadžment). Klijentovo poznavanje tržišta često donosi dodatni kvalitet kreativnim rešenjima.

Nabavka

Tokom “kreativnog” procesa, informaciju o razvoju treba da ima služba nabavke koje započinje skeniranje dobavljača i najavljuje potrebe za okvirnim količinama ambalaže. Cilj je da se snimi koji će dobavljači biti u mogućnosti da proizvedu planirane količine ambalaže u zadatom roku i da se potakne utakmice medju njima. U ovom trenutuku još nije moguće ugovarati dobavljača ili cenu, jer je sam dizajn još uvek nepoznat, a od toga će zavisiti mnogi parametri u proizvodnji ambalaže. Tek kada se usvoji finalni dizajn, biće poznati svi faktori koji mogu uticati na cenu ambalaže i od tog trenutka se može vršiti ugovaranje.

Razvoj

Nakon što je usvojen kreativni koncept, sve odgovorne osobe treba da daju sugestije iz zone svoje stručne kompetencije. Na osnovu infornacija, osoba zadužena za marketing donosi odluku o tome koje će se sugestije uvažiti i pristupa se finalnom dizajnu rešenja na tehničkom crtežu. Za tehnički crtež je odgovoran tehnički direktor proizvodnje, odnosno lice zaduženo za proces ambalažiranja. To je osoba upućena u mogućnosti opreme za ambalažiranje i odgovorna je da tehnički sve može da funkcioniše.

Odobrenje

Pre nego što se priprema za štampu pošalje dobavljaču, neophodno je odobriti fajlove. Svojim potpisima garantuju da je ambalaža u skladu sa propisima i tehničkim mogućnostima: 1) tehnolog (u slučaju prehrambenih proizvoda – odgovara za potpunost i tačnost informacija o deklarisanju – koje su podložne čestim promenama); 2) pravnik (za potpunost i tačnost svih informacija i njihovu usklađenost sa propisima); 3) tehničko lice (odgovara da tehnički crtež omogućava proizvodnju ambalaže koja odgovara opremi; 4) operator koji pravi pripremu za štampu (odgovara da ambalaža može biti odštampana kao na probnom uzorku); 5) štampar/proizvođač – saglašava se sa svim zahtevima i odgovara da proizvede ambalažu u potpunosti u skladu sa probnim uzorkom u datom roku i 6) marketing menadžer ili drugo odgovorno lice – daje odobrenje na ceo projekat i odobrava pravljenje troškova puštanja u štampu, koje je prethodno ugovorila nabavka.

Problem često nastaje što većina ljudi uključenih u proces počne pažljivo da gleda rešenja tek pred stavljanje potpisa – koji znači preuzimanje odgovornosti – tako da se mnogi nedostaci otkrivaju prekasno i to dovodi do zastoja u procesu i kašnjenja u proizvodnji. Dakle, umesto nepotrebnog ubrzavanja, pritiskajte ljude da se aktivno i pravovremeno uključuju u proces od samog početka i da redovno daju odgovorne sugestije. Tada će odobrenje biti brzo i glatko. Na ovom linku možete preuzeti primer formulara za odobrenje ambalaže.

Produkcija

Ukoliko se radi o štampanoj ambalaži, neophodno je uraditi probni primerak, takozvani color-proof. Color proof se radi u štamparijama specijalizovanim za tu vrstu usluge i takav primerak je odštampan sa izuzetno precizno kolornim nijansama, koje treba ponoviti u samom procesu štampe ambalaže. Na osnovu color-proof-a, štamparija će svakako izvršiti korekcije na fajlovima koje ste im predali i prilagoditi je svojoj opremi, te vam naraviti svoj color-proof. Takav probni otisak je najbliži izgled onoga što ćete dobiti kao odštampanu ambalažu. Kažemo najbliže – jer u zavisnosti od materijala na kojima se štampa, moguća su minimalna odstupanja u odštampanim nijansama. Kroz praksu ćete steći iskustvo da možete da tačno predvidite tačne nijanse koje će biti odštampane.

Tek nakon odobrenja color-proofa, štamparija pristupa izradi štamparskih ploča za štampu, što je prvi ozbiljniji trošak proizvodnje. Ozbiljne štamparije će zahtevati da fizički pošaljete osobu koja ima kapacitet da odobri puštanje u štampu – kako bi odmah odštampali celokupnu dogovorenu količinu. Jasno je zbog čega – nakon ovog koraka nema više ispravki i ta osoba faktički daje odobrenje na kompletan trošak proizvodnje ambalaže. Dok se kolor-proof može poslati brzom poštom i odobriti elektronskim putem, puštanje u štampu zahteva fizičko prisustvo.

Prijem

Obzirom da će na prijemu ambalaže u magacin vršiti osoba koja nije bila uključena u proces razvoja ambalaže, neophodno je toj osobi obezbediti:

  • pisanu ifnormaciju o novoj ambalaži sa detaljnom tehničkom specifikacijom
  • kod PRVOG prijema ambalaže koja ranije nije bila u upotreni – color-proof – na osnovu kog osoba može proceniti usaglašenost ambalaže koju zaprima.
  • Nakon što se uspešno zaprimi prva količina, color proof se zamenjuje primerkom originalne ambalaže, na osnovu kog se vrše sva dalja zaprimanja ambalaže, do narednje promene.

Sa dobavljačem treba ugovoriti i kako izgleda procedura kvalitativnog prijema. Magacioner nije u mogućnosti da odmah uoči sve sitne nedostatke ili neusaglašenosti, tako da treba ugovoriti rok u kome se može prijaviti reklamacija.

Kontakt

Mi smo agencija za pružanje usluga u domenu poslovnih, marketing i prodajnih strategija. Stručni ljudi sa iskustvom čekaju na prilku da rešavaju tržišne probleme. Budite slobodni da nas kontaktirate radi upoznavanja, bez ikakvih obaveza.

Centar za marketing strategiju
e-Plus Marketing Centar d.o.o. Beograd 
Ljubinke Bobić 13, 11070 Novi Beograd; office@eplus.rs

Tel: +381 61 189 1080

www.eplus.rs