Brendiranje lokaliteta / Place Branding / Hvar

Brendiranje lokaliteta obuhvata skup aktivnosti usmerenih na kreiranju svesti, kao i poželjne slike i reputacije, koje najčešće mogu biti usmerene prema potencijalnim turistima, investitorima i poslovnim ljudima, a koje predstavljaju stratešku osnovu za sve dalje marketing aktivnosti u okviru lokaliteta. Zbog izuzetnih referenci, poslednjih godina smo više puta angažovani u razvoju brenda prestižnih turističkih lokaliteta u Republici Hrvatskoj, kao što su Starogradsko polje na ostrvu Hvaru ili Cetinska Krajina u splitsko-dalmatinskoj županiji.

CASE STUDY: Starogradsko polje na Hvaru

Projektni zadatak:

  • Izrada strategija razvoja, pozicioniranja i promocije brenda Starogradskog polja
  • Izrada turističkog marketing plana

Starogradsko polje je primer prepoznatljivog tradicionalnog krajolika, zasađenog istim kulturama već 2.400 godina, i predstavlja najbolje očuvanu starogrčku katastarsku parcelaciju na Mediteranu. Starogradsko polje obuhvata plodnu ravnicu isparcelisanu kamenim suhozidima iz antičkih vremena, površine od oko 1,400ha, između naseljenih mesta Starog Grada, Hvara i Vrboske i to je najveća plodna ravnica na svim jadranskim ostrvima.

Kao takvo, Starogradsko polje predstavlja područje od izuzetnog kulturnog značaja te je zbog svoje arheološke vrednosti i parcelacije polja, sačuvane još od antičkih vremena, 2008. godine upisano na UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine. Starogradsko polje predstavlja značajan potencijal za produženje turističke sezone, uvećanje broja noćenja, kao i za razvoj autentičnih poljoprivrednih proizvoda i vina sa oznakom geografskog porekla.

Tokom rada na projektu i planu, urađena su obimna kvantitativna i kvalitativna istraživanja, kao i obimno prikupljanje podataka, na osnovu čega je izrađen projekat strategije razvoja, pozicioniranja i promocije brenda Starogradskog polja, a na osnovu koje je izrađen i turistički marketinški plan. Projekat je rađen tokom 2019. i 2020. godine.

Pogledajte i CASE STUDY za brendiranje lokaliteta Cetinska krajina na linku OVDE.